Lịch thao giảng
  Họ tên Ngày Buổi Tiết Lớp
  Kim Phong
  Tổ NT-VH-GDTC-GDQP
  04/12/2023 Chiều 3 9C
  Trương Thị Thuỷ Triều
  Tổ Ngoại ngữ - Ngữ Văn
  04/12/2023 Sáng 4 6B
  Chung Thùy Trang
  Tổ Sử - Địa - GDCD - GDQP
  05/12/2023 Sáng 4 7B